Terug naar Ecclesianet.nl

De vogelen des hemels en de leliën des velds

KAJ MUNK

Ziet naar de vogelen des hemels... Let op de leliën op het veld...

Mattheüs 6 : 26a en 28a

Wij praten over Gods zegen. Wat is dat, Gods zegen? Dat is, dat het ons lukt om te léven - en dat lukt de lelie en de zwaluw, terwijl het menig mens niet lukt.

Geloof in God, dat is de almacht van de onbewustheid. Ik krijg een taak en daar geef ik mij aan, zeker van de overwinning, en dat is geloof. Ik zaai en ik maai en ik breng in schuren bijeen, en ik doe dat, omdat het leven over mij heerst, en dat is mijn blijdschap, dat ik aan de eis van het leven gehoor geef -maar dan zaai en maai ik en dan breng ik in schuren bijeen op de manier van de vogels - want de vogels doen dat niet, niet op de manier van de mensen. Zij gebruiken alle vermogens, die God hun gegeven heeft, en dat is het loon voor hun arbeid. En de plant groeit
- vraag haar, waarvoor zij dat doet - dan antwoordt zij met verder te groeien, ze groeit maar, ze groeit, omdat dat Gods wil is. Basta.

En zo word ik overweldigd door de stralende klaarheid, dat ik Jezus' woord van vandaag begrijpen mag, aldus begrijpen mag. Die gezindheid was het, die Hij mij toewenste - die gezindheid van onbewust te handelen, de gezindheid van de vogels, de planten. Al onze krachten aan te wenden in de strijd om het goede te doen. En waarom juist het goede? Omdat dat Gods wil is. Basta.

Het leven in te zetten om het leven te winnen: als ge uw leven niet op het spel zet, zult ge het nooit winnen
- mijn plicht en mijn werk te doen, zonder allerlei overwegingen vooraf, zonder twijfelingen en bekommernissen, eerst Gods Koninkrijk zoeken, want dat te zoeken betekent, dat "alles" u bovendien geschonken wordt. Maar midden in mijn vreugde, dat ik aldus het woord van mijn Verlosser heb begrepen en gegrepen, komen de bedenkingen weer en doven het licht. Hoe maak je je die gezindheid eigen —
jij - die gezindheid van de vogels en de leliën? Nooit. En dan zeg ik: Ja, vandaag heb ik dat - vandaag zet ik mij getroost aan het werk - goed, als mijn stemming morgen weer anders is - goed, dan zal ik Zijn verstandige raad opvolgen - ik zal elke dag genoeg laten hebben aan zijn eigen kwaad. Blij als de bloemen en met de gezindheid der vogels grijp ik naar de vreugde van het ogenblik, geef ik mij over aan het geluk van vandaag en houd ik Hem aan het woord, waarvan ik de zin ontdekte, en jubel: U heb ik gevonden en nooit meer laat ik U los.