Historie

Er zullen niet veel periodieken zijn met een honderdjarige geschiedenis, weekbladen of andere tijdschriften waarvan het ontstaan een eeuw terug ligt. Ik ken er overigens wel één, een bescheiden blad in een bescheiden omvang dat zijn lezers elke veertien dagen weer verrast met een keur aan stichtelijke en historische bijdragen. Sinds 1972 al behoor ikzelf tot de lezerskring. Ik betrap me er nog­al eens op dat ik op zaterdag in de stapellec­tuur die de brievenbus binnengeschoven is, het eerst naar dit eenvoudige blad grijp.

Ik doel op het tweewekelijks verschijnende blad dat de fraaie naam 'Ecclesia' draagt. Die naam is de Griekse aanduiding voor 'gemeente' of 'kerk'. Toen het honderd jaar geleden voor het eerst verscheen, had nie­mand kunnen denken dat het nog eens zou uitgroeien tot een landelijk verschijnend kerkblad. Toen droeg het de naam 'Ecclesia' ook nog niet maar het weinig pretentieuze opschrift 'Kerkblaadje'. In oktober 1903 verscheen het eerste nummer als een mede­delingenblaadje voor de hervormde gemeen­te van Raamsdonkveer. De redactie werd gevoerd door de predikant ter plaatse cts. J.C. V. Meischke. Maar al heel snel groeide het uit tot een volwaardig weekblad met bij­dragen door derden van meditatieve, kerke­lijke, theologische en historische aard.

Het is met name steeds het blad geweest van degenen die zich aangetrokken wisten tot de geschriften van dr. H.F. Kohlbrugge. Zelf heeft hij van dit blad niet meer geweten. Hij overleed eerder in 1875. In de jaren negentig van de negentiende eeuw ver­scheen in Amsterdam het 'Zondagsblad tot Getuigenis der Waarheid '. Ook dat blad fun­geerde als lijfblad van de vrienden van wij­len dr. Kohlbrugge. En tot nu toe luidt de ondertitel van 'Ecclesia'; 'Orgaan van de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrug­ge'.

Al die jaren door is er veel aandacht gegeven aan de prediking en de nagelaten geschriften van deze bijzondere prediker uit de negen­tiende eeuw. Opvallend is dat dat niet gebeurt op een manier waarop de persoon van dr. Kohlbrugge zoveel aandacht ont­vangt. Telkens weer gaat het om zijn bood­schap van zonde en genade. Het is een bood­schap die boven de trend van welke tijd ook uitstijgt omdat ze spreekt van het recht van God en de genade in Christus. Dat zijn ook de tonen die altijd weer in dit' kerkblad te beluisteren zijn geweest.

Tot aan de bezettingstijd was dr. J.C.S. Locher de man die de redactie voerde. Hij overleed op 27 apri11940. Al vanaf septem­ber 1940 mocht het blad van de bezetter niet meer verschijnen. Het toont iets van de onaf­hankelijke en rechtlijnige manier waarop dit eenvoudige blad getuigenis gaf van de din­gen die ook toen gezegd moesten worden. In november 1946 is het gelukt het blad een nieuwe start te geven. Vanaf toen is het vooral de sympathieke en ijverige ds. D. van Heyst te Ommen geweest die zelf, samen met zijn vrouw, voor het bestaan en de inhoud van het blad heeft beijverd. Wel een halve eeuw lang. De bekende dr. W. Aalders -die als 95-jarige nog steeds publiceert! -is vanaf de jaren zeventig aan het blad verbon­den geweest. Veel artikelen van zijn hand zijn in 'Ecclesia' verschenen. Zeer lezens­waard!

Sinds 1997 wordt de redactie gevoerd door de predikanten ds. L.J. Geluk en dr .H. Klink. Beiden zijn op Goeree-Overflakkee wel bekend. In januari 1997 formuleerden zij hun oogmerk van het blad als volgt; "de erfenis en betekenis van de Reformatie en het Réveil in het algemeen en die van dr. H.F. Kohlbrugge in het bijzonder levend te houden, historisch en toegespitst op onze tijd en daarbij alle aandacht te geven aan de roe­ping en nood van de Kerk in de verwarrende en chaotische actualiteit." Moge het 'Ecclesia' gegeven zijn nog veel jaren dit geluid te laten horen. Het zal duide­lijk zijn: van mijn kant een hartelijke aanbe­veling!

Met hartelijke dank aan de voor ons onbekende schrijver van dit stukje n.a.v. ons blad.

Tot slot volgt nog de doelstelling van de stichting Ecclesia:

Het doel van de Stichting Vrienden van Dr. H. F. Kohlbrugge is: de bevordering van de bezinning op de grondslagen van de Reformatorische prediking en theologie, zoals die in het bijzonder in het 19e eeuwse Reveil en in de geschriften van Dr. Hermann Friedrich Kohlbrugge naar voren zijn gekomen. Zij tracht dit doel te bereiken door de uitgave van de tweewekelijkse periodiek Ecclesia, door het beleggen van een of meer conferenties per jaar en door de uitgave van geschriften.