Terug naar Ecclesianet.nl

De onopvallende doorwerking van Gods Koninkrijk

Nog een gelijkenis sprak Hij tot hen: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, die een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het ge­heel doorzuurd was.

Mattheüs 13 : 33

Het Koninkrijk van God is verborgen. Dat is voor ons een moeilijk punt. En het werkt ook onopvallend door in onze wereld. Dat maakt het nog moeilijker. Wij zouden willen, dat het zich krachtdadig door­zette. Ais een stormwind, die alles wegvaagt wat hem in de weg staat. Of als een vuur, dat onweerstaanbaar om zich heengrijpt. Dat gebeurt ook wel nu en dan in een tijd van geestelijke opwekking en massale beke­ring. Maar in de regel gaat het Godsrijk bijna geruis­loos zijn gang.

De aardse rijken maken heel wat meer ophef. Die heffen belastingen van hun onderdanen en vervolgen wanbetalers. Ze leggen wetten en verordeningen op en straffen overtreding daarvan. Ze roepen jonge man­nen op in militaire dienst en sturen hen desnoods naar het front. Om maar te zwijgen over de uitwassen van onderdrukking en uitbuiting, die, helaas, geen uitzon­dering zijn geweest en nog steeds niet zijn.

Dergelijke dwangmaatregelen kent het Rijk van God niet. Ze zijn eenvoudig ondenkbaar. Want de Koning Zelf is nooit gewelddadig opgetreden, maar heeft Zich altijd zachtmoedig en nederig van hart be­toond. Zijn levensdevies was het woord van de pro­feet: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden!" Maar heeft zo'n werkwijze wel kans van slagen in onze wereld, die immers kei­hard is? Als wij afgaan op de stem van ons verstand en hart, kunnen wij dat alleen maar betwijfelen. Maar als wij luisteren naar de stem van Jezus, komen wij de twijfel te boven.

Gods koninklijke heerschappij werkt onopvallend door: dat is de strekking van de gelijkenis van de zuurdesem! Jezus tekent daarin een tafereel uit het le­ven in het oude Oosten. Een huisvrouw gaat brood bakken. Oat is een vast onderdeel van haar dagtaak. Tegenwoordig is dat niet meer nodig. De bakker in de buurt zorgt daarvoor. Hij heeft elke dag brood voor­radig voor al zijn klanten en in vele soorten: voor elk wat wils! De vrouw uit de gelijkenis is nog een doe-het-zelver.

Deze keer werkt ze in het groot. Ze neemt namelijk niet minder dan drie maten meel en dat komt neer op ongeveer veertig liter. Een enorme hoeveelheid, waar­mee men een heel weeshuis kan voeden. Heeft ze zo'n extreem-groot gezin of verwacht ze zoveel gasten? Wij kunnen er alleen naar raden. Maar een feit is in elk ge­val, dat het kleine kluitje zuurdesem of gist, dat ze aan de enorme klomp deeg toevoegt, volkomen in het niet valt. Wat vindt ze daarvan terug en wat werkt dat uit? Men zou verwachten: niets!

Maar de afloop is verrassend. Want dat kriezeltje zuurdesem heeft een fantastische uitwerking. Het doet de drie maten deeg rijzen en gisten. Wanneer de vrouw na verloop van tijd haar baksel uit de oven haalt, is het geheel doorzuurd. Alle mensen, aan wie ze haar brood voorzet, eten ervan met smaak. En het is alles zo heel stil en onopvallend in zijn werk gegaan. Hoe groot is de macht van het kleine!

Door middel van deze vergelijking maakt Jezus ons duidelijk hoe de door werking van Gods Koninkrijk in onze mensenwereld verloopt. De kracht van dat Rijk lijkt onaanzienlijk en zelfs minimaal. En ze gaat bo­vendien stil en onopvallend haar gang. Maar het eind­resultaat overtreft de stoutste verwachting. Het per­soonlijke leven en de samenleving worden van die kracht geheel doortrokken en ze worden er ook heil­zaam door beïnvloed. Het is niet minder dan een won­der! Een mens, in wiens hart de kracht van Gods Rijk gaat werken, wordt daardoor innerlijk omgezet. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel: het oude is voor­bijgegaan, het nieuwe is gekomen!

Een huisgezin, waarin die kracht van God in actie komt, wordt radicaal veranderd. De verhouding tus­sen man en vrouw en die tussen ouders en kinderen wordt .harmonieus. Aan dat huis wordt redding ge­schonken!

Een gemeente, die op sterven na dood is, wordt door Gods kracht tot nieuw leven gewekt. En een volk, dat sinds mensenheugenis in geestelijke en zede­lijke duisternis heeft verkeerd, wordt door die Godde­lijke kracht binnengevoerd in Gods wonderbare licht.

Men kan eenvoudig niet te groot denken van Gods onbegrensde mogelijkheden. Men denkt er altijd nog weer te klein van!

Of vindt u, dat dit toch wel wat erg rooskleurig wordt voorgesteld? Omdat de werkelijkheid om u heen er heel wat minder florissant uitziet. U wordt elke dag opnieuw geconfronteerd met de voortwoekering van het kwaad, niet alleen veraf, maar ook dichtbij. En van een tegenbeweging die het oprukkende rijk der duisternis tot stilstand brengt, merkt u zo goed als niets. De Boze maakt overuren en de HERE God lijkt stil te zitten.

In het Nieuwe Testament heeft het woord "zuurde­sem" doorgaans een ongunstige betekenis. Jezus waarschuwt Zijn discipelen voor de zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën: hun leer en hun huiche­larij! En Paulus vermaant de christenen van Corinthe om geen Paasfeest te vieren met de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Wij moeten er dus wel rekening mee houden, dat niet alleen de goede zuurdesem van Gods Rijk in onze leefwereld werk­zaam is, maar ook de slechte zuurdesem van het rijk van de Boze. Wij mogen die verderfelijke en verzie­kende invloeden niet onderschatten, maar wij mogen ze evenmin overschatten. Want daar staan zegenrijke en gezondmakende invloeden tegenover, die veelal onopvallend doorwerken!

Heel veel kerkelijk- en christelijk-opgevoede jonge­ren haken tegenwoordig af en raken in de ban van de tijdgeest. Maar anderen worden door het evangelie aangesproken en aangetrokken! Heel veel stads- en dorpsgemeenten zijn duidelijk op hun retour. Maar andere gemeenten beleven juist een ongekende groei en bloei! Heel veel volken worden meer en meer ont­kerstend. Maar andere gaan nu pas de christelijke boodschap aanvaarden. Dat is bijvoorbeeld het geval met het dichtbevolkte China. Na de culturele revolutie onder leiding van Mao waren daar nog ongeveer een miljoen christenen over. Nu schat men hun aantal op zestig miljoen. Een formidabele groei, die zich in stilte heeft voltrokken. Zo ziet u, dat de Zaak van onze Koning ook in deze tijd voort blijft gaan!

De gelijkenis van de zuurdesem houdt een krachtige bemoediging in, die wij ter harte hebben te nemen. Menigeen is in onze tijd ontmoedigd of zelfs moede­loos door de aanhoudende en nog steeds toenemende vervreemding van God en Zijn dienst. Niet het minst wanneer die ook doordringt in eigen huisgezin en fa­miliekring. Maar Jezus wil ons door Zijn boodschap nieuwe moed inboezemen. Het Koninkrijk van God is niet tot stilstand gekomen, maar blijft in opmars. Het Woord van God heeft zijn dynamiek niet verloren, maar is nog altijd levend en krachtig. En de Geest van God is niet uitgedoofd, maar overmant nog steeds de tegenstand.

De HERE God heeft eens de uitvoering van Zijn heilsplan ter hand genomen en heeft het sindsdien niet meer laten rusten. Hij heeft er ontzaglijk veel in geïnvesteerd: de overgave van Zijn Zoon en de uitstorting van Zijn Geest! Daarom zal geen macht ter wereld Hem verhinderen om alles tot voltooiing te brengen. Onopvallend, maar ook onvermoeid en onverdroten werkt Hij voort. Wij mogen er op vertrouwen, dat Zijn zachte krachten in het eind zeker zullen winnen!

Ds. S. P. Nijdam