Terug naar Ecclesianet.nl

De proclamatie van Gods Koninkrijk

De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijge­komen. Bekeert u en gelooft het evangelie.
Marcus 1 : 15

Dit woord klinkt als een krachtige bazuinstoot!

Het is de korte samenvatting van de boodschap, waar­mee Jezus Zijn open bare werkzaamheid is begonnen. Dertig jaar lang heeft Hij een teruggetrokken leven geleid in Zijn ouderlijk huis. Nu treedt Hij voor het eerst openlijk op voor het forum van Zijn volk. En Hij doet dat met een opzienbarende aankondiging, die algemeen de aandacht moet trekken: "Het Gods­rijk is in aantocht!". Dat grote Nieuws is ook steeds het grondmotief gebleven van Zijn prediking en van Zijn hele werk. In Zijn gelijkenissen heeft Hij de ver­schillende facetten van dat Rijk in beeld gebracht. En door Zijn wonderdaden heeft Hij de krachten van dat Rijk gedemonstreerd.

Het lag voor de hand, dat het komende Koninkrijk van God de centrale plaats zou innemen in Zijn woor­den en werken. Want het was Zijn opdracht om deze wereld die door de Boze was bezet, te heroveren voor God, als de rechtmatige Heer en Gebieder. Het zou een strijd op leven en dood worden, maar Hij schuwde die niet. Want de eer van Zijn Vader en het heil van de mensen wogen voor Hem z6 zwaar, dat Hij daarvoor alles overhad. Het vaste vertrouwen dat God sterker was dan de Overste der wereld, sterkte Hem. Zijn plechtige bekendmaking dat het Konink­rijk van God nu op komst was, betekende zoveel als het sein dat Hij tot de aanval overging.

Deze proclamatie van Jezus bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een roep tot het yolk: "De tijd is ver­vuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen!". leder moet het weten en niemand mag er onkundig van blijven. Het tweede deel is een oproep aan het yolk: "Bekeert u en gelooft het evangelie!". Het be­richt is z6 belangrijk, dat er positief op moet worden gereageerd. Laten wij die roep en die oproep aandach­tig trachten te beluisteren.

"De tijd is vervuld!", roept Jezus met verheffing van stem. Betekent dat misschien, dat de tijd rijp is ge­worden voor het ingrijpen van God, omdat de mensen er nu allemaal aan toe zijn? Nee, maar het wil zeggen, dat God Zelf het ogenblik gekomen acht om Zijn

 

 

heilsplan uit te voeren. Hij wil niet langer wachten met de vervulling van Zijn beloften en besluit om daarmee nu een begin te maken. Het uur van de be­slissing wordt alleen bepaald door Zijn wil en welbe­hagen!

"Het Koninkrijk Gods is nabijgekomen!", ver­volgt Jezus. Dat houdt in, dat God op het punt staat om af te rekenen met Zijn mededinger naar de we reld­troon. De dagen van de grote Vijand zijn geteld en zijn schrikbewind loopt ten einde. De HERE God staat klaar om Zijn nieuwe wereldorde door te voeren en de oude wanorde voorgoed op te ruimen. Zijn ko­ninklijke heerschappij is nog niet definitief gekomen, maar toch wel al nabijgekomen. De algehele door­braak is ophanden!

Waarom is dat een uitgemaakte zaak? Omdat de komst van Jezus als Gods vertegenwoordiger niet minder is dan een Goddelijke invasie! Daardoor is al een bruggehoofd gevestigd in het bezette gebied. Van­daaruit zal het vijandige bewind steeds verder worden opgerold, totdat de uiteindelijke capitulatie een feit zal zijn. Jezus' spreken met Goddelijk gezag en Zijn handelen met Goddelijke overmacht zijn de onmis­kenbare tekenen van Gods zegenrijke heerschappij. leder die in Hem gelooft, krijgt al een voorproefje van het eeuwige heil!

Jezus verbindt aan Zijn roep tot het volk als in een adem een oproep aan het yolk: "Bekeert u en gelooft het evangelie!". De grote en goede tijding mag niet voor kennisgeving worden aangenomen, maar moet serieus beantwoord worden. Het is niet vanzelfspre­kend, dat dat ook gebeurt. Want de mens en hebben er uiteraard geen oren naar. Daarom doet Jezus een dringend appel op hen: "Bekeert u!", dat wil zeggen: laat u bewegen tot een radicale ommekeer! Uw levens­houding deugt niet, want u staat met de rug naar God gekeerd in plaats van met het gezicht. En uw levens­richting deugt ook niet, want u leeft van God af in plaats van naar Hem toe. Maak dus rechtsomkeert. Wees bereid tot verandering van uw innerlijke gezind­heid en van uw uiterlijk gedrag. Geef de leiding van uw leven zelf uit handen en draag die over aan de han­den van God. Blijf niet langer baas in eigen huis, maar erken de HERE God als uw Koning!

"En gelooft het evangelie!", voIgt daar meteen op.

Zich bekeren is een ingrijpende beslissing. Maar nie­mand krijgt er ooit spijt van. Het is meer een mogen dan een moeten. Want men verruilt het slavenjuk van de wrede Tiran voor de zachte scepter van de menslie­vende Koning. ledereen mag die overgang maken.

Want in de menigte van yolk is des Konings heerIijk­heid. Laat elk daarom met vrijmoedigheid de grote stap doen. "Gelooft het evangelie!". God gunt u van harte een plaats als burger van Zijn komend Rijk! 

Jezus' proclamatie is vandaag tot ons gericht. Hoe reageren wij daarop? Klopt ons hart sneller van vreugde en dankbaarheid op het horen van deze blijde boodschap? Of halen wij onze schouders erover op, omdat wij er niet veel waarde aan hechten? Jezus roept ons wel toe: "De tijd is vervuld!", maar is dat niet onge!oofwaardig? Als de klok van God negentien eeuwen geleden aI op vijf v66r twaalf stond, dan moest zij toch inrniddels al lang twaalf hebben gesla­gen. Anders moet God die klok we! stil hebben gezet, want aIles gaat nog maar steeds op de oude voet voort. En Jezus verzekert ons ook: "Het Koninkrijk van God is nabijgekomen!". Maar het ziet er meer naar uit, dat dat Rijk steeds verder bij ons vandaan gaat in plaats dat het aI dichter bij ons komt. Want de Boze wint al meer terrein en het gezag van God wordt al minder gerespecteerd. Dat wijzen de feiten toch duidelijk uit!

Of zouden wij de gang van zaken om ons heen door een andere bril moeten bekijken? Als de koninklijke heerschappij van God eertijds al dichtbij was, dan moet ze nu wel vlakbij zijn! Want er is sindsdien heel wat gebeurd. Jezus heeft niet alleen als Profeet de komst van Gods Koninkrijk geproclameerd, maar Hij heeft ook als Priester de grondslag ervan gelegd door Zijn dood en opstanding en Hij heeft zelfs als Koning de wereldtroon beklommen om als Gods Gevolmach­tigde het bewind te voeren. Nu ontbreekt alleen nog het sluitstuk van Zijn werk als Bevrijder: Zijn ver­schijning in heerIijkheid! Maar dat kan onmogelijk uitblijven.

En waarom moet het dan zo eindeloos lang duren?

Omdat God lankmoedig (geduldig) is en niet wil, dat sommigen verioren gaan, maar dat allen tot bekering komen! Maar is het niet om de moed te verliezen, als het op aarde al maar erger wordt in plaats van beter? Het is in de geschiedenis net als in de natuur. Het is het allerdonkerst, als de nacht bijna ten einde is en de dageraad op aanbreken staat. Laat daarom niet na wat het allermeest nodig is: gehoor te geven aan Je­zus' dringende oproep: "Bekeert u en gelooft het evangelie!". U bent alleen klaar voor de grote Finale, wanneer u geen kind van deze wereld blijft, maar een kind van het Koninkrijk wordt. Dan kunt u ook pas met hart en ziel bidden: "Uw Koninkrijk kome!". God geve, dat die hartekreet niet steeds meer ver­stomt, maar dat die juist al krachtiger tot Hem op­klimt!

Ds. S. P. Nijdam