Terug naar Ecclesianet.nl

Pinksteren: feest van de vrijheid

“... waar de Geest des Heren is, is vrijheid” (2 Corinthe 3 : 17)

Vrijheid: een kostbaar goed, waarvoor wij niet dankbaar genoeg kunnen zijn. Vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn wij weer gaan beseffen, wat het betekent te leven in een land, dat het stempel van de vrijheid draagt: economische en politieke vrijheid, vrijheid van drukpers, vrijheid van vereniging en niet te vergeten gewetensvrijheid en vrijheid van meningsuiting. En wij huiveren van de praktijken, die vandaag de dag vooral in islamitische landen, waar deze vrijheid contrabande is, worden toegepast om de roep om vrijheid het zwijgen op te leggen.

Vrijheid: een woord, dat vandaag de dag vooral bij jongeren hoog genoteerd staat. “Als ik maar eenmaal op mijzelf woon, vrij om zelf mijn leven in te richten, om te doen en te laten wat ik wil…”. Vrijheid op elk gebied, niet in de laatste plaats op sekseel terrein. Vrij, vrij, vrij, vooral van God en zijn gebod.

Maar is dit èchte vrijheid? Is een mens, die zich van God heeft losgemaakt, wèrkelijk vrij? Welnee! Als wij bewust leven, dan ontdekken wij, dat wij op talloze manieren gebonden zijn, in de boeien geslagen door machten, die op onze ondergang uit zijn: de macht van het geld, de macht van de seksualiteit, de macht van de mode en nog vele andere machten.

Ook in de Heilige Schrift wordt veel over vrijheid gesproken. In het Nieuwe Testament is het zelfs een sleutelwoord voor het leven van de christen: het duidt de vrucht van het werk van Christus aan. Wat heeft het offer van Christus ons gebracht? Vrijheid! Paulus: “Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.” Een woord, onmiddellijk gevolgd door de aansporing: “Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen” (Galaten 5 : 1).

Wij bedriegen onszelf, wanneer wij denken, dat een leven zonder God een leven in vrijheid is. De Bijbel tekent ons als slaven van de zonde. En van die slavernij moeten wij bevrijd worden. Het leven van de christen is een leven in vrijheid: “... waar de Geest des Heren is, is vrijheid.”

In de gemeente van Corinthe hadden velen grote moeite met deze boodschap. Op de keper beschouwd was dat niet zo verwonderlijk. Corinthe was een havenstad - een metropool, mag men wel zeggen - met een tempel, gewijd aan Aphrodite, de godin van de liefde. Een tempel, waaraan zo’n duizend slavinnen verbonden waren, die de godin “eerden” door als “godgewijde dienaressen” hun lichaam te koop aan te bieden aan de vele vreemdelingen, die de stad bezochten. Het laat zich verstaan, dat het er ruig aan toeging. En wat het ergste was: dit had zijn weerslag op de gemeente, die hier destijds door Paulus gesticht was. Zijn boodschap van echte vrijheid stuitte op onbegrip. Men reageerde net als de Joden, die tegen de boodschap van Jezus in opstand kwamen: “Wíj slaven? Moeten wíj vrijgemaakt worden? Wij zijn nooit iemands slaven geweest?” (Vgl. Johannes 8 : 33).

Pinksteren: feest van de vrijheid. God wil ons vrijmaken. “Onder uwe heerschappij zijn wij zalig, zijn wij vrij” (Gezang 317 : 2). Pinksteren: feest van de verlichting. Onze geest moet verlicht worden.

Maar was dat ook niet de boodschap van de 18de-eeuwse Verlichting: “Gebruik je verstand. Dan ga je zien, dat je met God en zijn dienst moet breken”? Nee, zegt de Schrift: dat is geen verlichting. Geen verlichting zonder openbaring. Alleen Gods Geest kan ons verlichten. En daarom:

O Heilige Geest, o heilige God,
wil onze geest verlichten tot
hij God, de Vader, kennen leer’
en Jezus Christus, onze Heer.
O Heilige Geest, o heilige God!

Dr. J.G.Barnhoorn, Nunspeet