Terug naar Ecclesianet.nl

Waarom Israël? Waarom Jeruzalem?

Algemeen

Het land Israël staat regelmatig in de belangstelling, zowel negatief als positief.

Een negatief voorbeeld is het optreden van oudpremier mr. Dries van Agt in de Kamer. Van Agt, als pleitbezorger van het burgerinitiatief “Sloop de Muur”, verzocht de Kamer om sancties tegen Israël, vanwege de aanwezigheid van een veiligheidsmuur tegen de terroristische aanslagen van Hamas etc. Door de muur zijn de aanslagen van ongeveer 1000 per jaar teruggebracht tot bijna nul. Ondanks dat de Kamer verdeeld is over de muur, kreeg hij hiervan geen meerderheid voor zijn verzoek (Telegraaf, 12 juni 2013). Ook in de protestante kerken is er verdeeldheid in relatie tot de verhouding met Israël.

Een positief beeld is het toernooi om het Europese voetbalkampioenschap onder de 21 jaar in Israël. Het werd gespeeld in mooie stadions, waar Nederland zich plaatste voor de halve finale, maar daarin uitgeschakeld werd door Italië. De spelers vermaakten zich op het strand en de boulevards van Tel Aviv en kregen veel aandacht van het Israëlische volk en de media. Het was zelfs zo, dat toen het Israëlische elftal uitgeschakeld werd, de Israëlische toeschouwers het Nederlands elftal massaal zijn gaan steunen. Het Nederlands elftal speelde in de grootste Israëlische steden Tel Aviv en Jeruzalem. Steden die een opvallend onderling verschil tonen.

Verschil tussen Tel Aviv en Jeruzalem

Het verschil tussen Tel Aviv en Jeruzalem beschreef Martijn Krabbendam in het blad Voetbal International, 12 juni 2013.

Vanuit de voorgaande teksten worden twee vragen gesteld:
1. Waarom Israël?
2. Waarom is Jeruzalem zo belangrijk voor de drie genoemde wereldgodsdiensten en komen ze bijna samen op dezelfde plaats bij de Tempelberg?

Waarom Israël?

De geografische ligging van Israël is zodanig, dat het in het verleden onmogelijk was om vanuit Europa en Azië naar Afrika te reizen, zonder door het Heilige Land te trekken. Het land was daarom een kruispunt van wegen. Wereldveroveraars, zoals de Grieken onder Alexander de Grote, de Romeinen etc. passeerden of bezetten het Heilige Land en kwamen in contact met de Joden en hun Torah (Arey Kaplan, Jerusalem: Eye of Universe, 1976). God koos Israël, als Zijn volk, om Hem en Zijn geboden aan de naties in de wereld bekend te maken. Uit dit volk zou later Jezus geboren worden. Wat bijna bij niemand bekend is, is dat er zeven unieke mijlpalen zijn in de Joodse geschiedenis, die voorzegt zijn in zeven profetieën in de Bijbel. Deze zijn:

  1. Het Joodse volk slaagt er in om 3000 jaar te overleven volgens een profetie in Jeremia 31:34-36. Samengevat staat daar: Zo lang de zon, de maan, dag en nacht elkaar afwisselen, zal er altijd een Joods volk zijn.
  2. De verspreiding in de wereld, die in Ezechiël 12:15 voorzegd is: Ik zal hen verstrooien tussen de naties etc.
  3. De voorspelling van het antisemitisme in Deuteronomium 28:65-67, waarin o.a. staat dat het leven van de Joden onder de naties onzeker zal zijn met vervolgingen en laster.
  4. Weinig in aantal, hetgeen vóóraf in Deuternomium 28:62 was voorzegd. Gij zult met weinig mensen overgelaten worden, terwijl gij talrijk waart, als de sterren aan de hemel etc.
  5. Een licht voor de naties. De volken die ons onderdrukten, zullen in de toekomst naar ons komen om wijsheid en advies te ontvangen. De tekst in Zacharia 8:23 voorziet, dat in de tijd van de Messias vele volken naar Jeruzalem zullen gaan, om van de Joden te horen dat God met hen is.
  6. De onderlinge afhankelijkheid tussen het Joodse volk en het land Israël. Dit blijkt voorzegt te zijn in Ezechiël 33:28-29, waar staat dat vanwege de afval het land en Jeruzalem verwoest werden en bleven totdat de Joden terugkeren.
  7. De wonderbaarlijke terugkomst van het Joodse volk naar hun thuisland. In onze tijd zijn wij hier getuige van, een feit dat in Jesaja 49:22 aangekondigd is. Daar is geschreven: Ik zal ze terugbrengen etc. Samenvattend. De voorzegde “zeven wonderen” in de Bijbel zijn tot op de dag van vandaag uitgekomen (Motty Berger en Asher Resnick in Seven wonders of Jewish History, 2013).

Waarom is Jeruzalem belangrijk voor de drie wereldgodsdiensten?

Het aardse Jeruzalem is de directe verbinding met het hemelse Jeruzalem en is het centrum van de wereld. Daarom is de stad belangrijk voor de wereldgodsdiensten. God had, volgens Ezechiël 5:5, Jeruzalem in het midden van de naties gezet en de landen er omheen. De Joden zouden vanuit deze stad God en de Torah aan de naties bekend moeten maken Als men zowel de centrale plaats als haar geestelijke invloed ziet, dan is het niet verrassend dat Jeruzalem een heilige stad voor de meerderheid van de wereldpopulatie is. Ook in onze tijd hebben beslissingen van de regering van Israël nog veel invloed op de huidige wereldmachten (Ari Goldweg, Why Jerusalem, 2009 en Arey Kaplan: Eye of the Universe, 1976).

Het aardse Jeruzalem is het ontmoetingspunt tussen de fysieke wereld en de geestelijke wereld. De islamitische Palestijnen eisen Oost Jeruzalem met de Tempelberg op als hoofdstad. De R.K. kerk wil dat Jeruzalem een internationale stad wordt en de staat Israël wil heel Jeruzalem als hoofdstad. Dit is de oorzaak van veel spanningen en conflicten tussen deze godsdiensten. Het aardse verbindingspunt inclusief de heilige plaats van Jeruzalem naar het hemelse Jeruzalem wordt nu ingenomen door de geestelijke macht van de islam. Dit blijkt door de aanwezigheid van de twee moskeeën. De godsdiensten voelen als het ware aan: Wie bezit heeft van de verbinding met het hemelse Jeruzalem, verwerft geestelijke macht in de wereld. Een einde van deze geestelijke strijd zal pas komen als de Messias Jezus terugkomt en de wereld weer rechtvaardig wordt.

Conclusie

Israël en Jeruzalem spelen een belangrijke rol in de wereldgeschiedenis en zijn een bron van veel conflicten. De drie godsdiensten botsen als het ware op elkaar rondom de Tempelberg en onder het hemelse Jeruzalem. De christelijke religie ging er eeuwenlang vanuit dat het Joodse volk was vervangen door de nieuwtestamentische kerk. De islam ziet zichzelf superieur ten opzichte van de andere godsdiensten. Vanaf de 19e eeuw vermengde hun jodenhaat zich met het moderne antisemitisme in Europa. De moslims voeren momenteel hun eigen onderlinge godsdienstoorlog in het middenoosten. Het valt op dat bijna niemand er acht op slaat dat de genoemde voorspellingen realiteit zijn geworden en de gebeurtenissen hiervan in de wereld plaatsvinden. In de kerken ligt het accent meer op onderlinge verschillen, dan dat zij met de signalen van de tijd bezig te zijn. Zolang de verbinding tussen het hemelse Jeruzalem en het aardse Jeruzalem niet hersteld is, zullen er conflicten en spanningen zijn.

Ongeveer 2000 jaar geleden voorzegde het Joodse boek de Zohar, dat vanaf de 20e eeuw er een plotselinge uitbarsting zou ontstaan van seculiere kennis en technologie met omvangrijke veranderingen. Grote sociologische en technologische veranderingen kunnen resulteren in sociale onrust. Een periode die wel eens de komst van de Messias zou kunnen aanduiden (Arey Kaplan, The Pre-Messianic Era, 2009).

Aan u om eens na te denken of u de genoemde situaties herkent of afwijst.

H. Dubbelman, ‘s-Gravenpolder