Terug naar Ecclesianet.nl

In de kracht van de Geest

Drs. W. KATS, Apeldoorn

IN DE KRACHT VAN DE GEEST

Boekaankonding: In de kracht van de Geest, onder redactie van dr. ir. J. van der Graaf, drs. W. Kats, ds. L.J. Geluk, drs. R.J. Perk en ds. J. ter Steege. Uitgave Groen (Heerenveen), prijs ƒ 19,95.

Drie weken voor Pinksteren 1997, dus alweer een jaar geleden, hebben een vijftal organisaties binnen de Samen op Weg-kerken een Pinksterappèl aan kerken-raden en gemeenteleden gezonden. Deze activiteit ging uit van een Appèlkring, waarin vertegenwoordigers zitten van het Confessioneel Beraad in de Gereformeerde Kerken, de Confessionele Vereniging en de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, het Evangelisch Werkverband binnen de VPKN en de Vrienden van dr. H.F. Kohlbrügge. Het eerste concept van het Pinksterappèl was van de hand van dr.ir. J.van der Graaf, het uiteindelijke resultaat werd ondertekend door de elf deelnemers aan de Appèlkring, die met elkaar beogen het klassieke gereformeerde belijden op een bepaald punt opnieuw te verwoorden en de actualiteit ervan voor de SoW-ker-ken, voor de Gereformeerde Gezindte en voor nog andere kerkelijke gemeenschappen en gelovigen te verduidelijken. In het Pinksterappèl werd nadruk gelegd op het trinitarisch aspect van het geloof in de Heilige Geest. Daarbij kwamen onder andere aan de orde de historische achtergrond van Pinksteren, de eigen wgg van de Geest met als gevolg geloofskracht, werfkracht, draagkracht, zeggingskracht; kortom: Geestkracht vanuit de Vader en de Zoon, met aandacht voor de gaven en vruchten van het werk van de Geest. Dit alles met de bedoeling dat jongeren en ouderen opnieuw de betekenis van de confessie, het belijden van de Kerk, in alle breedte en diepte zouden leren zien en belijden.

Duizenden exemplaren van het Pinksterappèl 1997 zijn verzonden, tot ver in het buitenland. Er was over het algemeen veel waardering. Deze bleek ook uit het verzoek om een toelichting bij het appèl uit te geven, waarin op een aantal details dieper kon worden ingegaan en de stof geschikt gemaakt zou worden voor gesprekskringen en studiegroepen. Graag heeft de appèlkring aan dit verzoek voldaan. Alle elf deelnemers van de kring hebben commentaar op een passage geleverd; dr. ir. Van der Graaf heeft een aantal reacties doorgegeven; en drs. W. Kats verzorgde de eindredactie van het boekje. Half mei kwam het van de pers van uitgeverij Groen (Heerenveen), onder de titel: In de kracht van de Geest. Een fraaie uitgave van 131 blz.; prijs ƒ 19,95.

Precies een jaar na de eerste verspreiding van het Pinksterappèl kan men zich dus. weer intensief bezighouden met de geloofsrijkdom die er door en in de Kerk kan worden beleefd en ervaren op en na Pinksteren, het feest van de Vervulling, om zo blijvend Pinkstergemeente te zijn.

Het is naast persoonlijk gebruik, ook mogelijk om het boekje eens een heel seizoen als werkboekje in de lokale gemeente te gebruiken. Het kan tevens uitgangspunt zijn voor een appèlavond in een plaatselijke situatie, waar men elkaar wil bemoedigen door bezinning, voorbede en lofprijzing. Als we dit "samen met alle heiligen" (Ef. 3:18) doen, zal het een inspirerend moment kunnen zijn voor ieder die de opbouw van de gemeente ter harte gaat. Soli Deo Gloria'!