Terug naar Ecclesianet.nl

Een nieuw graf (Goede Vrijdag)

En hij (Jozef van Arimathea) legde het in zijn eigen nieuw graf, dat hij in een rots had laten uithouwen.

MattheĆ¼s 27 : 60a (naar de door Kohlbrugge gebruikte bijbelvertaling van Luther)

En nu een graf, een nieuw, geheel nieuw graf; geen graf bij de misdadigers, neen, een vorstelijk graf in een lusthof, een graf waarin nog nooit iemand gelegen had; want het moest geen gebruikt, maar een nieuw graf zijn, het graf waarin het graf van Adam en ons aller graven hun graf zouden vinden. En begraaft nu daarin uw Meester, gij geliefde vreesachtige discipe­len! Gij weet niet, dat gij de Schrift vervult: "Men had Zijn graf bij de goddelozen gesteld, maar Hij is in Zijn dood bij de rijken geweest." Tracht Hem voor ontbinding te bewaren, - gij vervult, z0nder te weten wat gij doet, de raad Gods. God geeft de ziel van Zijn heilig Kind Jezus niet prijs aan het dodenrijk. Hoe verrast zult gij zijn, wanneer gij verneemt: "De Here is waarlijk opgestaan en aan Simon verschenen!"

o mijn geliefden, gelooft, gelooft! Gods waarheid is waarachtig. Christus' genade is machtiger dan dui­vel, dood, zonde en wereld. Laat u, in wat voor een graf gij ook ligt, geen vrees aanjagen. Gelooft onder de grafsteen, al had gij die ook moedwillig over u heen geworpen! Er is hoop. Houdt u aan Christus! Getrouw is Hij, waarachtig, genadig en goed. Wat vermag een Sanherib, hoezeer hij ook dreigt? Hij dreigt, omdat hij zich geslagen voelt. Rijk is onze Hei­land aan aardse goederen, rijk aan hemelse schatten.

Onze Simson heeft Gods eer en Zijn volk gewro­ken; daarom zal Hij alleen de kroon en alle eer heb­ben. AI onze vijanden heeft Hij in Zijn dood versla­gen, ons het Vaderhart geopend, ons meegenomen naar Zijn paradijs.

Op de zevende der dagen rustte Jezus in het graf van de arbeid Zijner ziele, die Hij willig overgaf. In de zwakheid van de kruisdood werkt der nieuwe schepping macht, is vervulling en verzorging en verlossing - 't is vol­bracht. (Da Costa)

Dr. H. F. Kohlbrugge