Terug naar Ecclesianet.nl

Het 'Torentje' van het LDC

Ds. L.J. Geluk, Ecclesia nr. 14, juli 2002

Op 1 juni jl. is dr. H. Vreekamp met emeritaat gegaan. Vervroegd, want hij telt nog maar 58 jaar. Niet wegens ziekte. Niet wegens interne problemen, waardoor helaas nogal wat predikanten het veld moeten ruimen, maar omdat zijn werk niet meer nodig wordt geacht.
Op 15 juni 1984 benoemde de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk hem als secretaris van de Raad voor de Verhouding van Kerk en Israël. Hij stond daarmee in de lijn die begonnen was dr. W. ten Boom, de broer van de bekende Corrie ten Boom. Het was in 1941, de tijd van de vervolging en uitroeiing van de Joden, dat de algemene synode hem in die functie benoemde. Theologen als ds. J.H. Grolle en dr. S. Gerssen hebben nadien in dit werk hun sporen getrokken. Maar in de nieuwe organisatie van de kerk-zonder-naam is voor zo'n post geen plaats meer. Per 1 oktober 1999 was de functie van dr. Vreekamp al gewijzigd.
Deze werd toen opgenomen in het verband van KTO. (Dienst Kerkopbouw, Theologie en Opleiding). In de nieuwe organisatiestructuur komt Kerk en Israël echter niet meer voor. Nu er toch 112 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen heeft men alvast dr. Vreekamp maar laten afvloeien.
Bij deze gang van zaken heb ik twee vragen. In hoever is de Generale Synode hier nu bij betrokken? In de loop der jaren heb ik de indruk gekregen dat onze kerk meer door ambtenaren wordt geleid dan door ambtsdragers. Deze ambtenaren behoeven niet eens kerkelijk te zijn. 'Deskundigheid' vindt men belangrijker. Wanneer dit inderdaad de werkelijkheid is, is de Synode maar een wassen neus. Dan is de situatie slechter dan in de tijd van de Reglementen, die van 1816 tot 1951 de structuur van de kerk vormden. Zelf ben ik enkele jaren geleden samen met andere leden van de commissie voor het beroepingswerk op een uiterst rare manier naar huis gestuurd. Deze commissie had zich in de 40 jaren van haar bestaan als waardevol bewezen. Toch werd in haar bestaande vorm opgeheven. De Synode had besloten. Maar wisten de leden wel wat zij hadden besloten? Het synodegebouw in Leidschendam had kennelijk zijn 'Torentje' en dat 'Torentje'is nu in het LDC in Utrecht te vinden. Het lijkt erop dat daar in geheim overleg het beleid wordt gemaakt. Waar is het volk dat deze vorm van beleid afstraft zoals in mei met 'paars' is gebeurd?
In de tweede plaats: dat juist nú deze post bij Kerk en Israël verdwijnt is een slechte zaak. Ik gun de Palestijnen een goed leven. Maar door hen is Israël momenteel in doodsgevaar.
Daarom zou de kerk thans niet Israëls vijanden in de kaart moeten spelen. Anti-joodse en anti-Israël gevoelens nemen beangstigende omvang aan. Heeft de kerk dit niet door? Heeft zij van de Bijbel en de geschiedenis nog niet geleerd?
'Met de lippen' wordt een 'onopgeefbare verhouding' van de Kerk met Israël beleden, en in de praktijk? Alles wijst erop dat er een zelfde discrepantie is tussen wat de Kerk zegt te belijden en de praktijk: in de kerkorde wordt de klassieke belijdenis genoemd en in de ordinanties is veel te vinden wat daar volledig mee strijdt.