Terug naar Ecclesianet.nl

Van de redactie,

Bestuur en de redactie van Ecclesia wensen de lezers een heel goed een gezegend 2012 toe. In dit eerste nummer van het nieuwe jaar zijn er wat Ecclesia betreft de nodige veranderingen te melden.

De heer T. van Es heeft te kennen gegeven liever niet langer te willen behoren bij de ‘vaste medewerkers’. We zeggen hem veel dank voor de bijdragen, met name over Hermann Friedrich Kohlbrugge, over wie hij, ook al vanwege de enorme boekenschat die hij over hem bezit, zoveel te berde weet te brengen.

Een volgende verandering betreft de eindredactie van ons blad. Medio 2011 gaf ds. L.J. Geluk te kennen dat hij gezien zijn leeftijd zijn mede-eindredacteurschap begin 2012 wilde beeindigen. Vijftien jaar lang heeft ds. Geluk mede zorg gedragen voor het eindresultaat van ons blad. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor en willen hem daarvoor hartelijk dankzeggen. Zijn grote trouw en accuratesse droegen onmiskenbaar bij aan de zorgvuldige uitgave van Ecclesia.

Een en ander betekent dat de eindredactie nu alleen bij ondergetekende rust. Toch is dit gelukkig niet helemaal het geval. Naast het bestuur kent de ‘Vereniging van Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge’ ook een redactiecommissie waarmee overleg is over het te voeren beleid. Ook ds. Geluk maakt daar deel van uit. Hij heeft te kennen gegeven dat hij bereid is tot advies en hulp als dat nodig is. Dat geldt ook voor de andere commissieleden. We zijn dankbaar dat ook enkelen uit de lezerskring voor de correctie van artikelen hun medewerking hebben toegezegd.

De redactie en het bestuur zijn dankbaar dat de uitgave van ons blad jaar op jaar doorgang vindt. God zegene ons blad, ook in 2012, zoals Hij dat gedaan heeft in de meer dan honderd jaar dat Kerkblaadje/Ecclesia verschijnt.

Aan het begin van het jaar wijs ik de lezers nog op de datum van de Conferentie. Deze zal dit jaar DV plaatsvinden op zaterdag 2 juni in Vianen. In het volgende nummer zal de inhoudsopgave staan van het jaar 2011.

Ik sluit met het oog op het nieuwe jaar af met een citaat van Kohlbrugge: “U kunt u wel eens verblijden door eraan te denken: Eenmaal breekt toch de dag aan, en niemand weet, wanneer hij zal aanbreken; dan komt de Here Jezus Christus op de wolken des hemels en dan brengt Hij de zielen van alle gezaligden en de engelen mee en roept: “Gij doden staat op en komt voor mijn rechterstoel!” (…) Is er een dag, die die dag evenaart?”

Dr. H. Klink, Hoornaar