Terug naar Ecclesianet.nl

Heer, ik hoor Uw roep en volg U

Here Jezus Christus,
U was arm en ellendig
gevangen en verlaten, net als ik.
U kent alle nood van de mensen.
U blijft bij mij
als geen mens mij meer nabij is.
U vergeet mij niet,U zoekt mij,
U wilt dat ik U zie
en mij tot U keer.

Heer, ik hoor uw roep en volg U,
help mij!
Heilige Geest,
geef mij het geloof, dat mij bevrijdt
van vertwijfeling, ziekelijk verlangen en zonde,
geef mij liefde tot God en de mensen,
een liefde die alle haat en bitterheid uitbant.
Geef mij de hoop, die mij bevrijdt
van vrees en moedeloosheid.
Heilige, barmhartige God,
mijn Schepper en Heiland,
mijn Rechter en mijn Verlosser,
U kent mij en alles wat ik doe.
U haat en straft het kwaad in deze
wereld en in gene, zonder aanzien des persoons.
U vergeeft ons onze zonden,
als wij het U oprecht vragen.
U hebt het goede lief en beloont het
op deze aarde met een getroost geweten
en in de komende wereld
met de kroon der gerechtigheid.

Als ik voor U sta, denk ik aan allen die mij lief zijn
aan mijn medegevangenen en aan allen,
die in dit huis hun zware dienst verrichten.
Heer, erbarm U.

Schenk mij de vrijheid terug
en laat mij nu zo leven
dat ik het kan verantwoorden
tegenover U en de mensen.
Heer, wat deze dag ook brengt –
Uw Naam zij geprezen.

Had God mij niet bijgestaan,
had Zijn aangezicht mij niet geleid,
ik zou van angst al zijn vergaan.
Alle dingen hebben tijd
maar Gods liefde eeuwigheid                                        
Paul Gerhardt

Dietrich Bonhoeffer

(Uit: Dietrich Bonhoeffer, Geboren en getroost, Ten Have, Baarn 2003)