Terug naar Ecclesianet.nl

Bij het nieuwe jaar

De redactie van “Ecclesia” en het bestuur van de “Stichting Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge” groeten alle lezers en lezeressen van Ecclesia nu het eerste nummer van de 102e jaargang verschijnt.

Weer zijn wij allen de grens tussen twee kalanderjaren over gegaan. Het jaar 2011 ligt achter ons, de eerste twee weken van het jaar 2012 zijn inmiddels ook al weer verleden tijd.

Het jaar dat wij verlieten was in veel opzichten een bewogen jaar. Daarbij denken wij aan de natuurrampen die dan hier dan daar gebieden van onze wereld troffen, aan de milieuramp in de Golf van Mexico, aan de grote branden die delen van Rusland en Australië teisterden, aan de wankele economische situatie, aan de toenemende verdrukking en vervolging van christenen in vele landen, aan de politieke situatie in de wereld en in eigen land, aan zo veel meer.

Een bewogen jaar, dat oude jaar. Maar in het nieuwe jaar is niets nieuw geworden behalve het jaartal, verder is alles bij het oude gebleven, waarin het ‘zuchten’ van de creatuur onder onrecht en geweld, leugen en bedrog, uitbuiting en dwaasheden enerzijds en anderzijds het bedrijven daarvan en zich fijn voelen daarin al maar voort gaan.
Wie bewust leeft, over deze dingen nadenkt en niet kan gerekend worden tot dit ‘anderzijds’  moet wel óf moedeloos worden óf met alle kracht zich inzetten voor een andere, een betere wereld, om na verloop van tijd vast te stellen dat dit ideaal niet te bereiken is.

Maar voor de volgelingen van de Heer Jezus, de Christus, staat het er toch anders voor. Zij herkennen het zuchten van de schepping, die in nood, in barensnood (Romeinen 8: 22) is, zij zuchten ook zelf vanwege de onverlostheid van de schepping en eigen onvolkomenheid. Maar, terwijl zij zich inzetten voor waarheid, gerechtigheid en vrede waar maar kan, hebben zij een machtig perspectief: Hij, die hun voorgaat, is niet Iemand die langzaam aan verdwijnt. Hij heeft alle boze machten en krachten verslagen. Hij is Overwinnaar. Hij is de rechtmatige Koning en Hij komt eraan! Ieder jaar dat vervliet, brengt Hem dichter bij ons en ons dichter bij Hem, de Koning der eeuwen.

En daarom: u allen een gezegend jaar des Heren 2011 gewenst, een jaar waarin allen die zijn zo nederige verschijning hebben lief gekregen (2 Timotheüs 4:8) met toenemend reikhalzend verlangen uitzien naar zijn tweede komen, een komen ter verlossong, een komen in heerlijkheid. Immers,

nog eens zal Hij verschijnen
als richter van ’t heelal,
die ’t hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.